म्हाडाMaharashtra Housing and Area Development Authority (MHADA)
मुंबई मंडळमुंबई गृहनिर्माण क्षेत्र विकास मंडळ
मुं.इ.दु.व पु. मंडळमुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ
मुं.झो.सु. मंडळमुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळ
कोंकण मंडळकोकण गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ
पुणे मंडळपुणे गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ
नाशिक मंडळ नाशिक गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ
औरंगाबाद मंडळ औरंगाबाद गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ
नागपुर मंडळ नागपुर गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ
अमरावती मंडळ अमरावती गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ

ताजी बातमी

औरंगाबाद गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ, औरंगाबाद हे महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा) चा एक विभागीय घटक आहे. या विभागीय मंडळाची म्हाड अधिनियम १९७६ चे कलम १८ अन्वये दिनांक ०५ डिसेंबर १९७७ रोजी स्थापना झाली.

मंडळाचे विभागीय मुख्यालय मराठवाडा विभागात औरंगाबाद येथे असून औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड, लातूर, बीड आणि उस्मानाबाद हे आठ जिल्हे मंडळास जोडण्यात आलेले आहेत. हे विभागीय मंडळ महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, मुंबईच्या अधिपत्य व नियंत्रणाखाली कार्यरत आहे.