Current
स्थळदर्शक नकाशा: 
आराखडा: 
मजल्याचा आराखडा:
ठळक वैशिष्टे: 

योजनेचे नाव : बॉम्बे डाईंग मिल, वडाळा.

ठिकाण : बॉम्बे डाईंग मिल, वडाळा

योजनेचा प्रकार: गिरणी कामगार व संक्रमण प्रकार.

प्रस्तावित सदनिकांची एकूण संख्या: ४९८२ टी/एस

चटई क्षेत्रफळ: २२७.८७ चौ.फूट

प्रति सदनिका खोल्या: १ बीएचके

बांधकामाची सद्यस्थिती: प्रगतीपथावर काम.

योजनेचा तपशिल: 
  1. प्रगतीपथावर काम.
  2. Proposed development of existing Textile Mill (Bombay Dyeing) Land Bearing C.S. No.223 (pt), 1/983 (pt) of Dadar, Naigaon division at Wadala.

इतर प्रकल्प पहा