Current
दृष्टीक्षेप: 

कफ परेड कुलाबा मधील संक्रमण शिबीराचे पुनर्बांधणी

 

 • अ.क्र.
  विशेषत:
  सविस्तर
 • योजनांचे नाव
  भूखंड क्र. ९७ सी कफ परेड कुलाबा येथील संक्रमण शिबीरांची पुनर्बांधणी
 • भुखंडाचे क्षेत्रफळ

  i) संक्रमण सदनिका व भविष्यातील योजना

  i) १८४०८.२२ चौ. मी.
  (९६४०.०० चौ.मी. संक्रमण शिबीरासाठी + ८७६८.२२ चौ. मी. भविष्यातील योजनेसाठी)
 • अस्तित्वात असलेल्या संक्रमण सदनिका
  ६०४ सदनिका (८४ धोकादायक सदनिका पाडल्यानंतर एकूण ६८८ सदनिकांपैकी ६०४ सदनिका आता अस्तित्वात.)
 • संक्रमण शिबीराचा पुनर्बांधणीचा निर्णय
  म्हाडाने ठराव क्र. ६१३२ दिनांक ०९/०९/२००५ अन्वये कुलाबा येथील संक्रमण शिबीरांचा पुनर्बांधणीचा निर्णय घेतला व असा ही निर्णय घेतला की हे काम मेर्सस बीजीएससीटिएल यांना दयावे.
 • प्रस्तावित योजना
  (आता प्रस्तावित केलेल्या सदनिकांच्या बांधकामाची संख्या)
  संक्रमण :-६५६ सदनिका
  उच्च (विक्री):- १०८ सदनिका (प्रशासकीय मान्यता प्रमाणे )
  ( या सदनिका विक्रीसाठी तात्पुरत्या नियोजीत असून अद्याप निर्णय झालेला नाही.)
 • ५५२ संक्रमण सदनिकांचा एकूण बांधकाम क्षेत्र
  (५५२ संक्रमण शिबीरांच्या जोत्यापर्यतच्या बांधकामास म्हाडा व मुंबई महानगरपालिका यांनी परवानगी दिली आहे.)
  विक्री सदनिका(तात्पुरते क्षेत्र)(नियोजन अद्याप निश्चित झालेले नाही.)
  एकूण
  संक्रमण सदनिका:- ११५६२.५४ चौ. मी.
  विक्री सदनिका : २१३१८.४३ चौ. मी.
  ३२८८०.९७ चौ. मी.
 • प्रशासकीय मान्यता दर दिनांक
  रू. ६९.९० कोटी (संक्रमण सदनिका + विक्री सदनिका)
  ०२/११/२००५
 • तांत्रिक मंजूरी दर दिनांक
  रू. १५.३६ कोटी (फक्त ६५६ संक्रमण सदनिका)
  १३/१२/२००५
 • प्रारूप निविदा प्रस्ताव मंजूरी दर दिनांक
  रू. १४.२७ कोटी (फक्त ६५६ संक्रमण सदनिका)
  १/०३/२००६
 • १०
  संस्था
  मेसर्स. बी. जी. शिर्के कंन्स्ट्रक्शन टेक्नोलोजी लिमिटेड.
 • ११
  स्वीकृती पत्र
  उपमुख्य अभियंता /प्र.व नि. स./ मुंबई मंडळ यांनी पत्र क्र. ५८८ दिनांक २/११/२००५ अन्यवे कंत्राटदारास स्वीकृती पत्र दिले.
 • १२
  कार्यादेश
  कंत्राटदारास दिनांक २४ एप्रिल २००८ रोजी कार्यादेश देण्यात आला. ( ६५६ संक्रमण सदनिका करिता )
 • १३
  योजनांचे स्वरूप
  टप्पा - I अंतर्गत ६५६ संक्रमण सदनिकांकरिता तळ + ७ मजल्याची इमारतीचे बांधकाम.
  उच्च उत्पन्न गटाकरिता विक्री सदनिका टप्पा - II अंतर्गत घेण्यात येतील.
 • १४
  सद्यस्थिती
  काम सुरू करावयाचे आहे.
मजल्याचा आराखडा:

माहिती आढळली नाही

इतर प्रकल्प पहा