Current
दृष्टीक्षेप: 

सी.टी.सर्व्हे क्र. २४०, सर्व्हे क्र. २३/१,२३,२५(भाग), २६, २७,२९, ३१, १३१, १३४, १३७(अ), १३७(ब) व १९७गोराई रोड - II (भूखंड सी), बोरीवली (प), मुंबई येथे संक्रमण शिबीराचा पुर्नविकास व अत्यल्प व उच्च सदनिकेचे बांधकाम.

स्थळदर्शक नकाशा: 
आराखडा: 
मजल्याचा आराखडा:

माहिती आढळली नाही

ठळक वैशिष्टे: 
सदनिकेचे प्रकार एकूण चटई क्षेत्रफळ उच्च उ. गट
संक्रमण ३२० १८० चौ.फू. ६३
अत्यल्प उ. गट ५७६ १८० चौ.फू. ----

विक्रीसाठी उपलब्ध असलेल्या सदनिकेत द्यावयाच्या सुविधा

 • जलरोधक बाहय गिलावा (सँडफेस्ड प्लास्टर)
 • सेमी अँक्रेलिकचे बाहयरंगकाम
 • आँईल बाऊंड डिस्टेंपर अंतर्गत उ.उ.गटातील सदनिकांना,तर अत्यल्प व सं.गटांना ड्राय डिस्टेंपर.
 • फ्लश पाँलिनाँर्मचे दरवाजे
 • सरकत्या अँल्युमिनियम खिडक्या
 • विट्रिफाईड(चकचकीत)फरशीचे आच्छादन उ.उ.गटातील सदनिकांना तर अत्यल्प व सं.गटातील सदनिकांना सिरँमिक(स्पाट्रेक) फरशी.
 • संडास व न्हाणीघरात सिरँमिक टाईल्स फ्लोरींग,स्कर्टींग व भिंतीना डँडो.
 • उ.उ सदनिकेत ग्रँनाईटचा स्वंयपाकाचा ओटा व स्टेनलेस स्टीलचे सिंक तर अत्यल्प व सं.गटांना कडप्पाचे स्वंयपाकाचा ओटा व सिंक.
 • ग्रँनाईट क्लाडिंग उ.उ.गटांसाठी.
योजनेचा तपशिल: 
 • प्राधिकरणाच्या इ.दु.व पु.मंडळासाठी संक्रमण शिबीर बांधकाम कार्यक्रमाअंतर्गत ४७२ गाळ्यांचे बांधकाम भौतिकदृष्टया पूर्ण झाले आहे.व इ.दु.व पु.मंडळामार्फत यापैकी ६४ गाळ्यांच्या वाटपाची कार्यवाही प्रगती पथावर आहे.
 • ८८ संक्रमण गटातील गाळ्यांचे बांधकाम प्रगतीपथावर आहे.
 • १३५ संक्रमण गटातील व ६२ उच्च उत्पन्न गाळ्यांचे बांधकाम अद्याप सुरू झालेले नाही.

इतर प्रकल्प पहा