Current
दृष्टीक्षेप: 

सी.टी.सर्व्हे क्र. ३५६ ए/२, सर्व्हे क्र. ११३(भाग) कन्नमवार नगर , विक्रोळी मुंबई येथील अस्तित्वात असलेल्या संक्रमण शिबीराचा पुर्नविकास व नवीन संक्रमण सदनिकांचे तसेच आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक व मध्यम उत्पन्न गटाच्या सदनिकांचे तसेच दुकानांचे बांधकाम.

मजल्याचा आराखडा:

माहिती आढळली नाही

ठळक वैशिष्टे: 
सदनिकेचे प्रकार एकूण चटई क्षेत्रफळ खोल्यांची संख्या
संक्रमण १०४१ २६९ चौ.फू. १ बी.एच.के.
अत्यल्प उ. गट १९५० ३०१ चौ.फू. १ बी.एच.के.
उच्च उ. गट २२४ ४८० चौ.फू. १ बी.एच.के.
दुकाने ६९ ७८ ते १०२ चौ.फू. १ खोली

विक्रीसाठी उपलब्ध असलेल्या सदनिकेत द्यावयाच्या सुविधा

  • जलरोधक बाहय गिलावा (सँडफेस्ड प्लास्टर)
  • सेमी अँक्रेलिकचे बाहयरंगकाम
  • आँईल बाऊंड डिस्टेंपर अंतर्गत उ.उ.गटातील सदनिकांना,तर अत्यल्प व सं.गटांना ड्राय डिस्टेंपर.
  • फ्लश पाँलिनाँर्मचे दरवाजे
  • सरकत्या अँल्युमिनियम खिडक्या
  • विट्रिफाईड(चकचकीत)फरशीचे आच्छादन उ.उ.गटातील सदनिकांना तर अत्यल्प व सं.गटातील सदनिकांना सिरँमिक(स्पाट्रेक) फरशी.
  • संडास व न्हाणीघरात सिरँमिक टाईल्स फ्लोरींग,स्कर्टींग व भिंतीना डँडो.
  • उ.उ सदनिकेत ग्रँनाईटचा स्वंयपाकाचा ओटा व स्टेनलेस स्टीलचे सिंक तर अत्यल्प व सं.गटांना कडप्पाचे स्वंयपाकाचा ओटा व सिंक.
  • ग्रँनाईट क्लाडिंग उ.उ.गटांसाठी.
योजनेचा तपशिल: 
  • सद्यस्थितीत फक्त ६० संक्रमण गाळयांचे आणि ६ दुकानांचे बांधकाम पूर्ण झाले असुन उर्वरीत बांधकाम प्रगतीपथावर आहे.

इतर प्रकल्प पहा