SR.NO NAME OF MILL MILL CODE NO OF APP RECEIVED VIEW DETAILS
अपोलो मिल १५०६ VIEW
भारत मिल १६७८ VIEW
दिग्विजय मिल २२२३ VIEW
एल्फीस्टन मिल १७४६ VIEW
फिन्ले मिल ३५५८ VIEW
गोल्ड मोहर मिल २६४७ VIEW
इंडिया युनायटेड मिल नं.१ ४१६५ VIEW
इंडिया युनायटेड मिल नं.२ १८९० VIEW
इंडिया युनायटेड मिल नं.३ ११२३ VIEW
१० इंडिया युनायटेड मिल नं.४ १० १९३४ VIEW
११ इंडिया युनायटेड मिल नं.५ ११ १७६५ VIEW
१२ इंडिया युनायटेड मिल नं.६ १२ १०७३ VIEW
१३ जाम मिल १३ २४६२ VIEW
१४ ज्युपिटर मिल १४ २५०३ VIEW
१५ कोहिनूर मिल नं.१ १५ २६८० VIEW
१६ कोहिनूर मिल नं.२ १६ १३१२ VIEW
१७ कोहिनूर मिल नं.३ १७ ३७२ VIEW
१८ मधूसुदन मिल १८ २३८५ VIEW
१९ मुंबई मिल १९ ६९१ VIEW
२० न्यु सिटी मिल २० २०१७ VIEW
२१ न्यु हिंद टेक्सटाईल्स मिल २१ २००४ VIEW
२२ पोद्दार प्रोसेस मिल २२ ७१८ VIEW
२३ पोद्दार मिल २३ २६०७ VIEW
२४ सिताराम मिल २४ २४१४ VIEW
२५ टाटा मिल २५ ३६४८ VIEW
२६ वेस्टर्न इंडिया मिल २६ १८६९ VIEW
२७ बॉम्बे डाईंग टेक्सटाईल्स मिल २७ ४७९४ VIEW
२८ बॉम्बे डाईंग स्प्रिंग मिल २८ ३१८६ VIEW
२९ बॅडबरी मिल २९ १४१४ VIEW
३० सेंच्युरी मिल ३० ११६३१ VIEW
३१ डॉन मिल ३१ १६५९ VIEW
३२ गोकुळदास मोरारजी मिल नं.१ ३२ ५६०० VIEW
३३ गोकुळदास मोरारजी मिल नं.२ ३३ २१५६ VIEW
३४ हिंदुस्तान मिल युनिट १ आणि २ ३४ ५२९४ VIEW
३५ हिंदुस्तान मिल प्रोसेसहाऊस ३५ १४१८ VIEW
३६ हिंदुस्तान मिल युनिट ३ ३६ २३५६ VIEW
३७ कमला मिल ३७ २०१५ VIEW
३८ खटाऊ मिल ३८ ६६१० VIEW
३९ मोफतलाल मिल नं.१ ३९ १३७ VIEW
४० मोफतलाल मिल नं.२ ४० ३७०३ VIEW
४१ मोफतलाल मिल नं.३ ४१ १७१८ VIEW
४२ मात्युल्य मिल ४२ १५८९ VIEW
४३ मॉडर्न मिल ४३ १४८९ VIEW
४४ मुकेश टेक्सटाईल्स मिल ४४ ९८५ VIEW
४५ न्यु ग्रेड ईस्टर्न मिल ४५ २०१६ VIEW
४६ फिनीक्स मिल ४६ १७९५ VIEW
४७ पिरामल मिल ४७ ३०६७ VIEW
४८ प्रकाश कॉटन मिल ४८ २७०० VIEW
४९ रघुवंशी मिल ४९ ८४३ VIEW
५० रुबी मिल ५० १३४७ VIEW
५१ श्रीराम मिल ५१ ४३११ VIEW
५२ श्रीनिवास मिल ५२ ४२५३ VIEW
५३ सिम्प्लेक्स‍ मिल ५३ २०९७ VIEW
५४ स्टॅण्डर्ड मिल प्रभादेवी ५४ ३४६८ VIEW
५५ स्टॅण्डर्ड चायना शिवडी ५५ १९१९ VIEW
५६ स्वदेशी मिल ५६ ४१७७ VIEW
५७ स्वान मिल शिवडी ५७ ३४४० VIEW
५८ स्वान मिल कुर्ला ५७ A २८५ VIEW
५९ स्वान मिल ज्युबिली ५७ B १०७ VIEW
६० व्हिक्टोरिया मिल ५८ २८०९ VIEW
६१ ५८ गिरण्यांच्या यादी व्यतिरिक्त इतर मिल ५९ १५९५ VIEW