Current
दृष्टीक्षेप: 

सी.टी.सर्व्हे क्र.२६७ न्यू सिध्दार्थनगर, गोरेगाव - (प) मुंबई येथील अस्तित्वात असलेल्या संक्रमण शिबीराचा पुर्नबांधणी व नवीन सदनिकांचे तसेच मध्यम उत्पन्न गटाच्या सदनिकांचे बांधकाम.

स्थळदर्शक नकाशा: 
आराखडा: 
मजल्याचा आराखडा:
ठळक वैशिष्टे: 
सदनिकेचे प्रकार एकूण चटई क्षेत्रफळ
संक्रमण ४२ २६९चौ.फू
मध्यम उ. गट ८६ ४८० चौ.फू.

विक्रीसाठी उपलब्ध असलेल्या सदनिकेत द्यावयाच्या सुविधा

  • बाहेरील बाजुस सँडफेस्ड प्लास्टर .
  • सेमी अँक्रेलिक बाहयरंगकाम.
  • आँईल बाऊंड डिस्टेंपर अंतर्गत.
  • फ्लश पाँलिनाँर्मचे दरवाजे .
  • सरकत्या अँल्युमिनियम खिडक्या.
  • सिरँमिक टाईल्स फ्लोरीग व स्कर्टींग व डँडो शौचालय नहाणीघरामध्ये.
  • ग्रेनाईटचा स्वंयपाक घरातील ओटा स्टेनलेस स्टीलचे बेंसिग सह, उच्च उत्पन्न गटासाठी.
  • विट्रिफाईड टाईल्स फ्लोरीग व स्कर्टींग मध्य उत्पन्न गटासाठी.
योजनेचा तपशिल: 

काम अदयाप सुरू झालेले नाही.

इतर प्रकल्प पहा