Current
दृष्टीक्षेप: 

शैलेद्र नगर दहिसर (पूर्व) येथील सर्व्हे क्र. १७७, १७९(भाग), १८०(भाग), १८१,१८२ सी.टी.सर्व्हे क्र.१६५५,१६६३(भाग),१६६५,१६७१ येथील मध्य उत्पन्न गट,उच्च उत्पन्न गट याचे काम् कार्यकारी अभियंता -I /एस. आर. डी / मुंबई मंडळ यांच्यामार्फत हाती घेतला आहे.

स्थळदर्शक नकाशा: 
आराखडा: 
मजल्याचा आराखडा:
ठळक वैशिष्टे: 
 
ठिकाण :शैलेंद्र नगर दहिसर (पु), मुंबई येथील सी.टी.सर्व्हे क्र. १६५५,१६६३(भाग),१६६५,१६७१.
योजनेचा प्रकार : मध्यम सदनिका उच्च सदनिका  
एकुण सदनिका : १६८ ५६
चटई क्षेत्र : ४३६ ५७१
प्रति सदनिका खोल्या : १बी.एच.के. २बी.एच.के.

विक्रीसाठी उपलब्ध असलेल्या सदनिकेत द्यावयाच्या सुविधा जलरोधक बाहय गिलावा सेमी अँक्रेलिक बाहयरंगकाम आँईल बाऊंड डिस्टेंपर अंतर्गत फ्लश पाँलिनाँर्मचे दरवाजे सरकत्या अँल्युमिनियम खिडक्या सिरँमिक टाईल्स फ्लोरींग व स्कर्टींग अत्यल्प गटांना कडप्पाचे स्वंयपाकाचा ओटा व सिंक.तर अल्प उ.,म.उ.,उ.उ. गटातील सदनिकेत ग्रँनाईटचा स्वंयपाकाचा ओटा व स्टेनलेस स्टीलचे सिंक.

योजनेचा तपशिल: 

काम प्रगतीपथावर आहे.

इतर प्रकल्प पहा