Current
मजल्याचा आराखडा:

माहिती आढळली नाही

ठळक वैशिष्टे: 

योजनेचे नाव : सिधार्थ नगर, गोरेगाव

ठिकाण: सिधार्थ नगर, गोरेगाव येथील सी.टी. सर्व्हे क्र ३६६ (भाग), इमारत क्र. ४१ पहाडी जवळ.

योजनेचा प्रकार :१४ सदनिका मध्यम उत्पन्न गट व ४ दुकाने

चटई क्षेत्रफळ : ४३३.५७ चौ. फूट प्रति सदनिका ( ७ सदनिका )
४६०.१६ चौ. फूट प्रति सदनिक ( ७ सदनिका )ा
१००.३२ चौ. फूट प्रति सदनिका ( २ दुकाने )
८९.१३ चौ. फूट प्रति सदनिका ( १ दुकाने)
४४०.८९ चौ. फूट प्रति सदनिका ( १ कार्यालय)

बांधकामाचे वर्ष : २००५ ते २००८

सदनिकेत द्यावयाच्या सुविधा

  • आर.सी.सी. चौकट, स्टील्ट + वरील ७ मजले उदवाहनसह इमारत.
  • बैठकीची खोली, २ शयन कक्ष व स्वंयपाक घर, नहाणी घर व शौचालय सह.
  • रंगीत सिरँमिक टाईल्स टफ्लोरीग व स्कर्टींग.
  • सरकत्या व उघडण्याजोग्या अँल्युमिनियम खिडक्या.
  • ग्रेनाईटचा स्वंयपाक घरातील ओटा सोबत स्टेनलेस स्टीलचे बेंसिग.
  • फ्लश पँनेलचा मुख्य दरवाजा.
  • अंतर्गत भाग आँईल बाऊंड डिस्टेंपर व सिन्टेक्स पेंट इमारतीच्या बाहेरील बाजूस.
  • इमारतीसाठी जमीनीखालील व गच्चीवरील स्वंतत्र पाण्याची टाकी.

इतर प्रकल्प पहा