Current
मजल्याचा आराखडा:

माहिती आढळली नाही

ठळक वैशिष्टे: 

योजनेचे नाव  : टागोर नगर, विक्रोळी

ठिकाण  : टागोर नगर, विक्रोळी, मुंबई (पुर्व) येथील सी.टी. सर्व्हे क्र. १६५. सदर वसाहत पुर्व द्रुतगती महामार्गाजवळ असून नजीकचे रेल्वे स्थानक हे विक्रोळी रेल्वे स्थानक आहे.

योजनेचा प्रकार  : १४ सदनिका अल्प उत्पन्न गट
२८ सदनिका मध्यम उत्पन्न गट(I)
४२ सदनिका मध्यम उत्पन्न गट(II)

चटई क्षेत्रफळ: ३०९.७९ चौ.फूट (१४ सदनिका अल्प उत्पन्न गट)
५७.९० चौ.फूट ( २८ सदनिका मध्यम उत्पन्न गट- I )
६०.१६ चौ.फूट(४२ सदनिका मध्यम उत्पन्न गट-II )

बांधकामाचे वर्ष : २००५ ते २००८

सदनिकेत द्यावयाच्या सुविधा.

  • आर.सी.सी. चौकट, स्टील्ट + वरील ७ मजले उदवाहनसह इमारत.
  • मध्यम उत्पन्न गटाकरिता बैठकीची खोली, शयन कक्ष व स्वंयपाक घर, नहाणी घर व शौचालय सह व एक बहुउद्देशीय खोली.
  • रंगीत सिरँमिक टाईल्स फ्लोरीग व स्कर्टींग.
  • सरकत्या व उघडण्याजोग्या अँल्युमिनियम खिडक्या.
  • ग्रेनाईटचा स्वंयपाक घरातील ओटा सोबत स्टेनलेस स्टीलचे बेंसिग.
  • फ्लश पँनेलचा मुख्य दरवाजा.
  • सदनिकेचा अंतर्गत भाग आँईल बाऊंड डिस्टेंपर व सिन्टेक्स पेंट इमारतीच्या बाहेरील बाजूस.
  • इमारतीसाठी भूमीगत व गच्चीवर स्वंतत्र पाण्याची टाकी.

इतर प्रकल्प पहा