Current
दृष्टीक्षेप: 

योजनेचे नाव:- स.क्र. ७४/१ , सासवड, ता. पुरंदर येथील १८० सदनिका मध्यम उत्पन्न गट योजना

स. क्र. ४/१ सासवड येथील १८२६९ चौ. मी. जमीन कलम ५२ अंतर्गत मार्च २००६ मध्ये खरेदी करण्यात आलेली आहे. त्यावर १०८ सदनिका अल्प उत्पन्न गट व १८० सदनिका मध्यम उत्पन्न गटाच्या सदनिकांची योजना प्रस्तावित केलेली आहे. योजनेचे नकाशे सासवड नगरपरिषदेने मंजूर केलेले आहेत. भू अभिन्यासामध्ये १२ मी. रूदीचा रस्ता आहे.

योजनेचे ठिकाण सासवड-अंबोडी रस्त्यावर पुरंदर शाळेजवळ असून सासवड एस टी स्टँड पासून अंदाजे १.५० कि.मी. अंतरावर आहे. शाळा, इस्पितळ, दुकाने जवळच्या परिसरात उपलब्ध आहेत.

मजल्याचा आराखडा:
ठळक वैशिष्टे: 

योजनेचे नाव : १८० सदनिका मध्यम उत्पन्न गट (९० सदनिका मध्यम उत्पन्न गट १ + ९० सदनिका मध्यम उत्पन्न गट - २) योजनेपैकी ठोस मागणीनुसार १०८ सदनिकांचे (५४ सदनिका मध्यम उत्पन्न गट १ + ५४ सदनिका मध्यम उत्पन्न गट - २ ) काम हाती घेण्यात आले आहे.

ठिकाण : स. क्र. ७४/१, सासवड, ता. पुरंदर, जि. पुणे.

योजनेचा प्रकार : मध्यम उत्पन्न गट १ + मध्यम उत्पन्न गट २

एकूण सदनिका : १८० सदनिका (९० सदनिका मध्यम उत्पन्न गट १ + ९० सदनिका मध्यम उत्पन्न गट २)

प्रति सदनिका क्षेत्रफळ : मध्यम उत्पन्न गट १ - ४९.७५ चौ.मी. ५३५.३१ चौ. फुट बांधकाम क्षेत्रफळ.
मध्यम उत्पन्न गट २ - ५६.१०९ चौ.मी. ६०३.७३ चौ. फुट बांधकाम क्षेत्रफळ.

सदनिकेत द्यावयाच्या सुविधा

 • तळमजला २ मजले एकूण ९ इमारती
 • एम २० काँक्रीटमधील पाया व फ्रेम स्ट्रक्चर
 • बाहेरील भिंती: १५० भिंती ठोकळा वीट
 • आतील भिंती: ११५ भिंती वीटकाम
 • बाहेरील दरवाजे : साँलीड कोअर फ्लश दरवाजे सागवाणी फ्रेमसह
 • संडास/बाथरूम दरवाजे: साँलीड कोअर फ्लश दरवाजे सागवाणी फ्रेमसह
 • खिडक्या : लोखंडी खिडक्या.
 • फ्लोरीग:
  • खोल्यासाठी : पाँलीश तंदूर सिरँमिक टाईल डँडोसह.
  • बाथरूमसाठी : सिरँमिक टाईल्स व ०.९० मी पर्यत ग्लेझड टाईल्स डँडो.
  • संडाससाठी :रंगीत ग्लेझड टाईल्स, ०.४५ मी उंचीपर्यत डँडोसह.
  • पार्कीगसाठी :रफ शहाबाद फरशी.
  • जीन्यासाठी :पाँलीश मार्बल मोझँक चेकर्ड टाईल्स टेडसाठी.
 • बाहेरचा गिलावा : सँन्ड फेस फास्टर दोन कोटमध्ये
 • आतील गिलावा : १२ मी मी निरू फिनिशचे सिमेंट प्लाँस्टर.
 • छतासाठी गिलावा: ६ मी मी जाड निरू फिनिशचे सिमेंट प्लाँस्टर.
 • बाहेरील रंग : सिमेंट पेंट
 • आतील रंग : पावडर डिस्टेंपर
 • किचन ओटा : ब्लँक कडाप्पा टाँप स्टील सिंकसह
 • संडास भांडे : ओरिसा टाईप
 • विद्युतीकरण : केसिंग केपिंग वायरिंगसह.
योजनेचा तपशिल: 

इमारत क्र. एम१५, एम१६: आर सी सी फ्रेमवर्क पूर्ण व विटकाम प्रगतीपथावर.

इमारत क्र. एम१३ , एम१४: आर सी सी फ्रेमवर्क पूर्ण व विटकाम प्रगतीपथावर.

इमारत क्र. एम११, एम१२: RCC work of parking + 1 and ground + 1 completed

इमारत क्र.एम९, एम१०: RCC work of parking slab completed GF slab reinforcement work is in progress.

इमारत क्र. एम५, एम६: खोदाईचे काम प्रगतीपथावर

उर्वरीत ७२ सदनिका: भविष्यात सदर काम हाती घेण्यात येत आहे.

इतर प्रकल्प पहा