Current
दृष्टीक्षेप: 

सी.टी.सर्व्हे क्र. २४०, सर्व्हे क्र. २३/१, २३, २५(भाग), २६, २७, २९, ३१, १३१, १३४, १३७(अ), १३७(ब) व १९७ गोराई रोड - I (भूखंड बी), बोरीवली (प), मुंबई येथे संक्रमण शिबीराचा पुनर्विकास व संक्रमण आणि उच्च सदनिकेचे बांधकाम.

स्थळदर्शक नकाशा: 
आराखडा: 
मजल्याचा आराखडा:
ठळक वैशिष्टे: 
सदनिकेचे प्रकार एकूण चटई क्षेत्रफळ
संक्रमण ४८८ १८० चौ.फू.
उच्च उ. गट ६३ ----

विक्रीसाठी उपलब्ध असलेल्या सदनिकेत द्यावयाच्या सुविधा

 • जलरोधक बाहय गिलावा (सँडफेस्ड प्लास्टर).
 • सेमी अँक्रेलिकचे बाहयरंगकाम
 • आँईल बाऊंड डिस्टेंपर अंतर्गत.
 • फ्लश पाँलिनाँर्मचे दरवाजे
 • सरकत्या अँल्युमिनियम खिडक्या
 • विट्रिफाईड सिरँमिक टाईल्स,फ्लोरींग उ.उ.गटांसाठी.
 • संडास व न्हाणीघरात सिरँमिक टाईल्स फ्लोरींग,स्कर्टींग व भिंतीना डँडो.
 • ग्रँनाईटचा स्वंयपाक घरातील ओटा व स्टेनलेस स्टीलचे सिंक उ.उ.गटांसाठी.
 • ग्रँनाईट क्लाडिंग उ.उ.गटांसाठी.
योजनेचा तपशिल: 
 • प्राधिकरणाच्या इमारत दुरूस्ती व पुनर्रचना मंडळासाठी संक्रमण शिबिर गाळे बांधकाम कार्यक्रमाअंतर्गत २७२ गाळ्यांचे बांधकाम पूर्ण झाले असून त्याचे दु.व पु.मंडळामार्फत संक्रमण शिबिरांर्थीना वाटप करण्याचे काम सुरू आहे.
 • १२० संक्रमण शिबिर गाळे इमारत दुरूस्ती व पुनर्रचना मंडळास हस्तांतरीत करण्यात आले आहेत .
 • योजनेतील पुढच्या टप्प्यातील २१६ संक्रमण शिबीर व ६२ (उच्च उत्पन्न गट )गाळ्यांचे बांधकाम प्रगतीपथावर आहे.

इतर प्रकल्प पहा