Current
दृष्टीक्षेप: 

सी.टी. सर्व्हे क्र. ६(१) (भाग), तुर्भे मंडाळे, मानखुर्द येथील ११११ सदनिकांचे व १६ दुकानाचे काम पूर्ण झाले आहे.

स्थळदर्शक नकाशा: 
आराखडा: 
मजल्याचा आराखडा:
ठळक वैशिष्टे: 
सदनिकेचे प्रकार एकूण चटई क्षेत्रफळ
अत्यल्प उ. गट १०१८ सदनिका + १६ दुकाने १८० चौ.फू.
अल्प उ.गट ९३ ३२० चौ.फू.

विक्रीसाठी उपलब्ध असलेल्या सदनिकेत द्यावयाच्या सुविधा

  • जलरोधक बाहय गिलावा (सँडफेस्ड प्लास्टर)
  • सेमी अँक्रेलिकचे बाहयरंगकाम
  • आँईल बाऊंड डिस्टेंपर अंतर्गत अत्यल्प.उ.गटातील सदनिकांना, व अल्प उ..गटातील सदनिकांना ड्राय डिस्टेंपर.
  • फ्लश पाँलिनाँर्मचे दरवाजे
  • सरकत्या अँल्युमिनियम खिडक्या
  • सिरँमिक टाईल्स फ्लोरींग,व स्कर्टींग
  • विट्रिफाईड(चकचकीत)फरशीचे आच्छादन उ.उ.गटातील सदनिकांना तर अत्यल्प व सं.गटातील सदनिकांना सिरँमिक(स्पाट्रेक) फरशी.
  • अत्यल्प व सं.गटांना कडप्पाचे स्वंयपाकाचा ओटा व सिंक.तर अल्प गटातील सदनिकेत ग्रँनाईटचा स्वंयपाकाचा ओटा व स्टेनलेस स्टीलचे सिंक.
योजनेचा तपशिल: 

११११ अति अल्प उत्पन्न गट व अल्प उत्पन्न गट सदनिकांचे व १६ दुकानाचे काम पूर्ण झाले असून त्यापैकी ११११ सदनिकाचे दिनांक १८-०५-२०१० रोजी झालेल्या सोडतीत यशस्वी लाभधारक निश्चित झालेला आहे.

इतर प्रकल्प पहा