Current
दृष्टीक्षेप: 

सी.टी.सर्व्हे क्र.२/५०१,धारावी मुबंई-१७,येथील संक्रमण शिबीराचा पुर्नविकास .

स्थळदर्शक नकाशा: 
आराखडा: 
मजल्याचा आराखडा:
ठळक वैशिष्टे: 
सदनिकेचे प्रकार एकूण चटई क्षेत्रफळ
संक्रमण २१६० १८० चौ.फू.

विक्रीसाठी उपलब्ध असलेल्या सदनिकेत द्यावयाच्या सुविधा

 • जलरोधक बाहय गिलावा
 • सेमी अँक्रेलिक बाहयरंगकाम
 • ड्राय डिस्टेंपर अंतर्गत
 • फ्लश पाँलिनाँर्मचे दरवाजे
 • सरकत्या अँल्युमिनियम खिडक्या
 • सिरँमिक(स्पार्टेक)च्या फरशीचे टाईल्स फ्लोरीग व स्कर्टींग
 • ग्रेनाईटचा स्वंयपाक घरातील ओटा
 • स्टेनलेस स्टीलचे बेंसिग
 • सार्वजनिक बाह्य छन्न मार्गातील छतास व दिवाणखाण्यास प्लँस्टर आँफ पँरिसचे फाँल्स सिलिग.
 • उदवाहन
योजनेचा तपशिल: 
 • प्राधिकरणाच्या इमारत दुरूस्ती व पुनर्रचना मंडळासाठी संक्रमण शिबिर गाळे बांधकाम कार्यक्रमाअंतर्गत २१६० गाळ्यांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. यापैकी १८४८ गाळे दु.व पु.मंडळामार्फत संक्रमण शिबिरार्थींना देण्यात आले आहेत.

इतर प्रकल्प पहा