Current
दृष्टीक्षेप: 

सर्व्हे क्र.१३८(भाग),सी.टी.सर्व्हे क्र.१ पी.एम.गी.पी.वसाहत,मानखुर्द मुंबई येथील अस्तित्वात असलेल्या संक्रमण शिबीराचा पुर्नविकास व नवीन संक्रमण सदनिकांचे तसेच आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक व मध्यम उत्पन्न गटाच्या सदनिकांचे बांधकाम.

आराखडा: 
मजल्याचा आराखडा:
ठळक वैशिष्टे: 
सदनिकेचे प्रकार एकूण चटई क्षेत्रफळ खोल्यांची संख्या
संक्रमण २३५ २६९ चौ.फू ३ खोल्या
आएथिक द्रुष्ट्या दुर्बल गट ९३ ३०३ चौ.फू ३ खोल्या

विक्रीसाठी उपलब्ध असलेल्या सदनिकेत द्यावयाच्या सुविधा

  • बाहेरील बाजुस सँडफेस्ड प्लास्टर (गिलावा) .
  • सेमी अँक्रेलिक बाहयरंगकाम.
  • आँईल बाऊंड डिस्टेंपर
  • फ्लश पाँलिनाँर्मचे दरवाजे .
  • सरकत्या अँल्युमिनियम खिडक्या.
  • विट्रिफाईड सिरँमिक टाईल्स फ्लोरीग व स्कर्टींग .
  • ग्रँनाईटचा स्वंयपाक घरातील ओटा व स्टेनलेस स्टीलचे सिंक मध्य उत्पन्न व अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी.
  • संडास व नहाणीघराच्या दरवाज्याला ग्रँनाईटची चौकट.
  • उदवाहन दरवाजाच्या बाजूला, भिंतीना ग्रँनाईट लावणे.
योजनेचा तपशिल: 

बांधकाम अजून सुरु झालेले नाही.

इतर प्रकल्प पहा