Current
स्थळदर्शक नकाशा: 
आराखडा: 
मजल्याचा आराखडा:
ठळक वैशिष्टे: 

योजनेचे नाव : अँटॉप हिल, वडाळा.

ठिकाण : अँटॉप हिल, वडाळा

योजनेचा प्रकार: ईडब्ल्यूएस - I आणि संक्रमण प्रकार

प्रस्तावित सदनिकांची एकूण संख्या: ९२५ टी/एस

चटई क्षेत्रफळ: २७३.६२, २९९.९९ आणि ३०३.०१ चौ.फूट

प्रति सदनिका खोल्या: १ बीएचके

बांधकामाची सद्यस्थिती:
काम प्रगतीपथावर, इमारत क्रमांक ३ विंग - ए, बी, सी, डी
इमारत क्रमांक ४ काम सुरू झाले
इमारत क्रमांक ६ योजना मंजूर

योजनेचा तपशिल: 
  1. काम प्रगतीपथावर (इमारत क्रमांक ३ विंग - ए, बी, सी, डी, इमारत क्रमांक ४ काम सुरू झाले आणि इमारत क्रमांक ६ योजना मंजूर)
  2. Proposed layout / sub-division of redevelopment of transit camp on c. S. No. 2/292, 378, 379, 380, 381 & 419 of matunga division at Antop hill, Wadala, Mumbai.

इतर प्रकल्प पहा