ताजी बातमी

गृहबांधणीसाठी जमीन अधिग्रहीत करणे व सदनिका तसेच जमिनीची विल्हेवाटबाबतच्या म्हाडा अधिनियम १९७६ मधील तरतूदी.

(वाचकांसाठी नोंद : वरील नियम व विनिमयांच्या तसेच अधिनियमातील कलम ४१ ते ५२ यांची खात्री करणे / शंका किंवा चुकलेली कडी किंवा मुद्दे तसेच दुरूस्त्या यासाठी मुळप्रतीचा संदर्भ पाहावा.)