ताजी बातमी

मुंबई मंडळ सदनिकांची सोडत २०१९ निकाल

अ.क्र. योजना कोड योजनेचे नाव सदनिकांचे वर्णन उत्पन्न गट निकाल
४०६ शेल टॉवर्स सीएचएसएल, इमारत क्र. ०२, सहकार नगर, चेंबूर, मुंबई - ४०००७१ १ बी.एच.के एल.आय.जी. पाहा
४०७ शेल टॉवर्स सीएचएसएल, इमारत क्र. २३, सहकार नगर, चेंबूर, मुंबई - ४०००७१ १ बी.एच.के एल.आय.जी. पाहा
४०८ शेल टॉवर्स सीएचएसएल, इमारत क्र. २३, सहकार नगर, चेंबूर, मुंबई - ४०००७१ १ बी.एच.के एल.आय.जी. पाहा
४०९ शेल टॉवर्स सीएचएसएल, इमारत क्र. ३७, सहकार नगर, चेंबूर, मुंबई - ४०००७१ १ बी.एच.के एल.आय.जी. पाहा
४१० शेल टॉवर्स सीएचएसएल, इमारत क्र. २३, सहकार नगर, चेंबूर, मुंबई - ४०००७१ १ बी.एच.के एम.आय.जी. पाहा
४११ इमारत क्रमांक ८, आदि शंकराचार्य मार्ग, पवई २ बी.एच.के एम.आय.जी. पाहा