अ. क्र. ई-प्रकाशित तारीख शीर्षक संदर्भ क्र. / निविदा क्र. मंडळ निविदा कागदपत्र बंद होण्याची तारीख डाउनलोड करा
1 ०४ ऑगस्ट २०२१ ई निविदा सूचना क्र. ५८९ ई-निविदा सूचना (दुसरी बोली) महाराष्ट्र गृहनिर्माण क्षेत्र विकास प्राधिकरण कार्यकारी अभियंत्याच्या २ कामासाठी ई-निविदा सूचना/विद्युत/म्हाडा १३ ऑगस्ट २०२१ download
2 ०३ ऑगस्ट २०२१ विद्युत विभागाची दरपत्रक सूचना / म्हाडा जा.क्र. का.अ./विदयुत/प्राधि/ १०९०/२०२१ महाराष्ट्र गृहनिर्माण क्षेत्र विकास प्राधिकरण कार्यकारी अभियंत्याच्या ३ कामासाठी फक्त दरांसाठी कंत्राटदार / एजन्सी यांना दरपत्रक सूचना /विद्युत विभाग/म्हाडा ०९ ऑगस्ट २०२१ download
3 ०३ ऑगस्ट २०२१ ई निविदा सूचना क्र. ५८८ - मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ कार्यकारी अभियंत्याच्या १ कामांसाठी निविदा सूचना/सी-३ विभाग/मुं.इ.दु.व.पु.मंडळ १७ ऑगस्ट २०२१ download
4 ०२ ऑगस्ट २०२१ ई निविदा सूचना क्र. ५८७ संदर्भ क्र.का.अ/फ-दक्षिण/मुं.इ.दु.व.पु.मं/ई-निविदा/डीडीआर/०९/२०२१-२२ मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ कार्यकारी अभियंत्याच्या ७ कामांसाठी ई-निविदा सूचना /फ-दक्षिण विभाग/मुं.इ.दु.व.पु.मंडळ १७ ऑगस्ट २०२१ download
5 ०२ ऑगस्ट २०२१ ई निविदा सूचना क्र. ५८६ संदर्भ क्र.का.अ/फ-दक्षिण/मुं.इ.दु.व.पु.मं/ई-निविदा/डीडीआर/०८/२०२१-२२ मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ कार्यकारी अभियंत्याच्या ५ कामांसाठी ई-निविदा सूचना /फ-दक्षिण विभाग/मुं.इ.दु.व.पु.मंडळ १७ ऑगस्ट २०२१ download
6 ३० जुलै २०२१ निविदा सूचना क्र. ५८५ - महाराष्ट्र गृहनिर्माण क्षेत्र विकास प्राधिकरण कार्यकारी अभियंत्याच्या १ कामासाठी निविदा सूचना /विद्युत विभाग/म्हाडा १३ ऑगस्ट २०२१ download
7 ३० जुलै २०२१ निविदा सूचना क्र. ५८४ - मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ कार्यकारी अभियंत्याच्या १ कामांसाठी निविदा सूचना/अ विभाग/मुं.इ.दु.व.पु.मंडळ ०९ ऑगस्ट २०२१ download
8 २८ जुलै २०२१ ई निविदा सूचना क्र. ५८३ निविदा सूचना क्र. २ मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ कार्यकारी अभियंत्याच्या २ कामांसाठी निविदा सूचना /सी-२ विभाग/मुं.इ.दु.व.पु.मंडळ ०५ ऑगस्ट २०२१ download
9 २८ जुलै २०२१ ई निविदा सूचना क्र. ५८२ ई-निविदा सुचना क्र. का.अ. शहर / मुं.झो.सु.मंडळ/ ई-निविदा/ २३ / २०२१-२२ मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळ कार्यकारी अभियंत्याच्या उप जिल्हानिबंधक/ मुंबई शहर जिल्हा (शहरे) यांचेकडे नोंदणीकृत मजुर सहकारी संस्थांसाठी ७१ कामांसाठी निविदा सूचना /शहर/मुं.झो.सु. मंडळ ११ ऑगस्ट २०२१ download
10 २३ जुलै २०२१ ई निविदा सूचना क्र. ५८१ ई निविदा क्र. ०५ / २०२१-२२ (द्वितीय न्निवीदा) मुंबई गृहनिर्माण क्षेत्र विकास मंडळ कार्यकारी अभियंत्याच्या १ कामासाठी ई-निविदा सूचना/विद्युत/ मुं.गृ.व.क्षे.मं. ०३ ऑगस्ट २०२१ download