अ. क्र. ई-प्रकाशित तारीख शीर्षक संदर्भ क्र. / निविदा क्र. मंडळ निविदा कागदपत्र बंद होण्याची तारीख डाउनलोड करा
1 ३१ जानेवारी २०२३ ई निविदा सूचना क्र. ९१३ संदर्भ :- का.अ./सी-१//मुं.ई.दु.व पू. मंडळ /नि.सू.क्र.०२/२०२३ मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ कार्यकारी अभियंत्याच्या २ कामांसाठी निविदा सूचना / "सी-१" विभाग/मुं.इ.दु.व.पु.मं. ०७ फेब्रुवारी २०२३ download
2 ३० जानेवारी २०२३ ई निविदा सूचना क्र. ९१२ ई-निविदा सूचना क्र. का.अ./प्रनिसं/मुंबई मंडळ/ई-निविदा/ ०४/२०२२-२०२३ मुंबई गृहनिर्माण क्षेत्र विकास मंडळ कार्यकारी अभियंत्याच्या १ कामासाठी निविदा सूचना/प्रनिस विभाग/मुं.गृ.व.क्षे.मंडळ १३ फेब्रुवारी २०२३ download
3 २४ जानेवारी २०२३ निविदा सूचना क्र. ९११ निविदा क्र. २२/२०२२-२०२३ मुंबई गृहनिर्माण क्षेत्र विकास मंडळ कार्यकारी अभियंत्याच्या १ कामासाठी निविदा सूचना /विद्युत/ मुं.गृ.व.क्षे.मं. ३१ जानेवारी २०२३ download
4 २३ जानेवारी २०२३ Call for rate of interest/FC/A NO/MH/FC/3.12/INVESTMENT/ 142 /2023 महाराष्ट्र गृहनिर्माण क्षेत्र विकास प्राधिकरण Call for rate of interest for investments in terms deposit on 24-01-2021 २४ जानेवारी २०२३ download
5 २३ जानेवारी २०२३ ई निविदा सूचना क्र. ९१० ई-निविदा सुचना क्र. का.अ. (शहर) / मुं.झो.सु.मंडळ/ ई-निविदा/ ३९ / २०२२-२३ मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळ कार्यकारी अभियंत्याच्या उप जिल्हानिबंधक/ मुंबई शहर जिल्हा (शहरे) यांचेकडे नोंदणीकृत मजुर सहकारी संस्थांसाठी २९ कामांसाठी निविदा सूचना /शहर/मुं.झो.सु. मंडळ ३० जानेवारी २०२३ download
6 २३ जानेवारी २०२३ ई निविदा सूचना क्र. ९०९ ई-निविदा क्र. १२ (२०२२-२३) मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ कार्यकारी अभियंत्याच्या २ कामांसाठी ई-निविदा सूचना /ग-दक्षिण विभाग/मुं.इ.दु.व.पु.मंडळ ३० जानेवारी २०२३ download
7 २३ जानेवारी २०२३ ई निविदा सूचना क्र. ९०८ ई-निविदा सूचना क्र. १३ मुंबई गृहनिर्माण क्षेत्र विकास मंडळ कार्यकारी अभियंत्याच्या ३ कामांसाठी निविदा सूचना/शहर विभाग/मुं.गृ.व.क्षे.मंडळ ०६ फेब्रुवारी २०२३ download
8 २० जानेवारी २०२३ ई निविदा सूचना क्र. ९०७ ई निविदा नोटीस क्र. का.अ/डी-१ विभाग/मुं.इ.दु.व.पु.मं/१०/२०२२-२३ मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ कार्यकारी अभियंत्याच्या १ कामासाठी ई-निविदा सूचना /डी-१ विभाग/मुं.इ.दु.व.पु.मंडळ २७ जानेवारी २०२३ download
9 २० जानेवारी २०२३ ई निविदा सूचना क्र. ९०६ ई-निविदा सुचना क्र. का.अ. (शहर) / मुं.झो.सु.मंडळ/ ई-निविदा/ ३८ / २०२२-२३ मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळ कार्यकारी अभियंत्याच्या उप जिल्हानिबंधक/ मुंबई शहर जिल्हा (शहरे) यांचेकडे नोंदणीकृत मजुर सहकारी संस्थांसाठी ३ कामांसाठी निविदा सूचना /शहर/मुं.झो.सु. मंडळ २७ जानेवारी २०२३ download
10 १९ जानेवारी २०२३ ई निविदा सूचना क्र. ९०५ - मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ कार्यकारी अभियंत्याच्या १ कामांसाठी ई-निविदा सूचना/अ विभाग/मुं.इ.दु.व.पु.मंडळ २७ जानेवारी २०२३ download