अ. क्र. ई-प्रकाशित तारीख शीर्षक संदर्भ क्र. / निविदा क्र. मंडळ निविदा कागदपत्र बंद होण्याची तारीख डाउनलोड करा
1 १९ मे २०२२ ई निविदा सूचना क्र. ७५२ ई-निविदा सुचना क्र. का.अ. (शहर) / मुं.झो.सु.मंडळ/ ई-निविदा/ १० / २०२२-२३ मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळ कार्यकारी अभियंत्याच्या उप जिल्हानिबंधक/ मुंबई शहर जिल्हा (शहरे) यांचेकडे नोंदणीकृत मजुर सहकारी संस्थांसाठी ४८ कामांसाठी निविदा सूचना /शहर/मुं.झो.सु. मंडळ ०२ जून २०२२ download
2 १७ मे २०२२ निविदा सूचना क्र. ७५० - मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ कार्यकारी अभियंत्याच्या १ कामांसाठी निविदा सूचना/अ विभाग/मुं.इ.दु.व.पु.मंडळ २३ मे २०२२ download
3 १७ मे २०२२ निविदा सूचना क्र. ७४९ - मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ कार्यकारी अभियंत्याच्या ३ कामांसाठी निविदा सूचना/सी-३ विभाग/मुं.इ.दु.व.पु.मंडळ २३ मे २०२२ download
4 १७ मे २०२२ ई निविदा सूचना क्र. ७४८ ई निविदा नोटीस क्र. का.अ/डी-१ विभाग/मुं.इ.दु.व.पु.मं/०२/२०२२-२३ मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ कार्यकारी अभियंत्याच्या ३ कामासाठी ई-निविदा सूचना /डी-१ विभाग/मुं.इ.दु.व.पु.मंडळ ३१ मे २०२२ download
5 १३ मे २०२२ ई निविदा सूचना क्र. ७४७ संदर्भ क्र.का.अ/फ-दक्षिण/मुं.इ.दु.व.पु.मं/ई-निविदा/डीडीआर/०२/२०२२-२३ मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ कार्यकारी अभियंत्याच्या २ कामांसाठी ई-निविदा सूचना /फ-दक्षिण विभाग/मुं.इ.दु.व.पु.मंडळ २७ मे २०२२ download
6 १३ मे २०२२ निविदा सूचना चे शुध्दीपत्रक निविदा सूचना-१६ चे शुध्दीपत्रक मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ कार्यकारी अभियंत्याच्या १ कामांसाठी निविदा सूचना चे शुध्दीपत्रक /सी-२ विभाग/मुं.इ.दु.व.पु.मंडळ २७ मे २०२२ download
7 १२ मे २०२२ ई निविदा सूचना क्र. ७४६ ई-निविदा सुचना क्र. का.अ. (शहर) / मुं.झो.सु.मंडळ/ ई-निविदा/ ०८ / २०२२-२३ मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळ कार्यकारी अभियंत्याच्या उप जिल्हानिबंधक/ मुंबई शहर जिल्हा (शहरे) यांचेकडे नोंदणीकृत मजुर सहकारी संस्थांसाठी ५४ कामांसाठी निविदा सूचना /शहर/मुं.झो.सु. मंडळ २६ मे २०२२ download
8 १२ मे २०२२ ई निविदा सूचना क्र. ७४५ ई-निविदा सुचना क्र. का.अ. (शहर) / मुं.झो.सु.मंडळ/ ई-निविदा/ ०७ / २०२२-२३ मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळ कार्यकारी अभियंत्याच्या उप जिल्हानिबंधक/ मुंबई शहर जिल्हा (शहरे) यांचेकडे नोंदणीकृत मजुर सहकारी संस्थांसाठी ६६ कामांसाठी निविदा सूचना /शहर/मुं.झो.सु. मंडळ २६ मे २०२२ download
9 १२ मे २०२२ ई निविदा सूचना क्र. ७४४ ई-निविदा सुचना क्र. का.अ. (शहर) / मुं.झो.सु.मंडळ/ ई-निविदा/ ०६ / २०२२-२३ मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळ कार्यकारी अभियंत्याच्या उप जिल्हानिबंधक/ मुंबई शहर जिल्हा (शहरे) यांचेकडे नोंदणीकृत मजुर सहकारी संस्थांसाठी ४७ कामांसाठी निविदा सूचना /शहर/मुं.झो.सु. मंडळ २६ मे २०२२ download
10 १२ मे २०२२ ई निविदा सूचना क्र. ७४२ निविदा सुचना क्र. का.अ. शहर / मुं.झो.सु.मंडळ/ ई-निविदा/ ०५ / २०२२-२३ मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळ कार्यकारी अभियंत्याच्या १२ कामांसाठी ई-निविदा सूचना क्र. ०५ / शहर/मुं.झो.सु. मंडळ २६ मे २०२२ download